Oppstart av anleggsarbeid knytt til bustadfelt i henningshagen

Me vil med dette informere om oppstart av anleggsarbeid for det nye bustadfeltet i Henningshagen.

Prosjektet er eit samarbeid mellom Tysnes Kommune og OnarBu AS. Tysnes Kommune er byggherre for prosjektet.

Anleggsarbeidet vil starte opp no i veke 45 og vare til Juli 2016. I denne perioden skal det mellom anna gjennomførast mykje graving og sprengingsarbeid samt at det vil bli utført ein god del massetransport og anna transport inn og ut av området. For denne transporten vil ein nytta både nytt planlagt vegkryss mot fylkesvegen på Rottehaugen (Onarheimsvegen), men og Hagaresvegen vil bli nytta til slik transport. Alt sprengingsarbeid vil bli varsla etter følgjande prosedyre:

      1 minutt før sprenging: flere korte støt.

      Etter sprenging: 1 langt støt.

      Anna varsling vil bli gjort ved behov når ein sprenger nær eksisterande bygg / eigedomar

Stien som går i lia (Trodlahidlaren) mellom bustadane øvst i Hagaresvegen og det nye bustadfeltet vil bli stengt i anleggsperioden. Stenging av stien vil bli varsla og det best instagram web viewer vil bli satt opp merkeringar når dette skjer. Me ber om at følger den skilting og anna markering / sperring som vert satt opp i anleggsfasen.

Det er entreprenøren Landmark Maskin AS som står for arbeidet.

Dersom de ynskjer å komma i kontakt med entreprenør kan de ta kontakt med

Landmark Maskin v/anleggsleder Roger Stølen: 906 40 165 fra ca. 20/11

Landmark Maskin v/ Trygve Landmark: 901 72 549

Det kan og ta kontakt med byggjeleiar.

Tysnes Kommune v/Byggjeleiar Andrè Bjørndal: 950 42 104

Med helsing

Byggadministrasjon Harald Bjørndal AS

Andrè Bjørndal

by Øyvind Hope